หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการแปลงเลขฐานสิบ10 เป็น เลขฐานสอง2 ซึ่งการทำงานจะนำเลขฐานสิบ ที่ป้อนเข้ามาทำการ Mod (หารเอาเศษ) แล้วเก็บเศษที่ได้ไว้ในตัวแปร Array ตำแหน่งที่ 0 จากนั้นนำตัวเลขฐานสิบ หารด้วย 2 เพื่อลดค่าตัวเลขฐานสิบลงเรื่อย ๆ และเก็บไปจนกว่าเลขฐานสิบที่ป้อนเข้ามานั้นเป็นศูนย์ จากนั้นก็จะนำค่าในตัว แปร Array มาแสดงผล โดยจะนำค่าจาก Array ในตำแหน่งสุดท้ายแสดงผล ไปจนถึงตำแหน่งแรกคือ Index ที่ 0

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	int dec;
	int bin[100];
	int i=0, j;
	
	printf(" Input Decimal value : ");
	
	scanf("%d", &dec);
	
	do
	{
		bin[i] = dec % 2;
    dec /= 2;
    i++;
	}while(dec > 0);


	printf("\n Binary value is ");
	
	for(j = i - 1; j >= 0; j--)
	{
		printf("%d", bin[j]);	
	}
	
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง