หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท

โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี  ในการคำนวณหาจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท จากจำนวนเงินเต็ม
ตัวอย่างเช่น กรอกจำนวนเงิน 9888 บาท โปรแกรมก็จะคำนวณหาจำนวนเงินได้ดังนี้

1000 บาท = 9
500 บาท = 1
100 บาท = 3
50 บาท = 1
20 บาท = 1
10 บาท = 1
5 บาท = 1
2 บาท = 1
1 บาท = 1

ตัวอย่างโค้ด


/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main(){
	int money;
	
	printf("Enter money for change : ");
	scanf("%d", &money);
	
	if(money >= 1000){
		printf("\n1000 Baht = %d ", money/1000);
		money = money % 1000;
	}
	
	if(money >= 500){
		printf("\n 500 Baht = %d", money/500);
		money = money % 500;
	}
	
	if(money >= 100){
		printf("\n 100 Baht = %d", money/100);
		money = money % 100;
	}
	
	if(money >= 50){
		printf("\n  50 Baht = %d", money/50);
		money = money % 50;
	}
	
	if(money >= 20){
		printf("\n  20 Baht = %d", money/20);
		money = money % 20;
	}
	
	if(money >= 10){
		printf("\n  10 Baht = %d", money/10);
		money = money % 10;
	}
	
	if(money >= 5){
		printf("\n   5 Baht = %d", money/5);
		money = money % 5;
	}
	
	if(money >= 2){
		printf("\n   2 Baht = %d", money/2);
		money = money % 2;
	}
	
	if(money >= 1){
		printf("\n   1 Baht = %d", money);
	}
	
	return 0;
}

 

ผลลัพธ์

c-code-change-money-2

 

วีดีโอ