หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท

โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี  ในการคำนวณหาจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท จากจำนวนเงินเต็ม
ตัวอย่างเช่น กรอกจำนวนเงิน 9888 บาท โปรแกรมก็จะคำนวณหาจำนวนเงินได้ดังนี้

1000 บาท = 9
500 บาท = 1
100 บาท = 3
50 บาท = 1
20 บาท = 1
10 บาท = 1
5 บาท = 1
2 บาท = 1
1 บาท = 1

ตัวอย่าง Flowchart

โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>
 
int main(){
  int money;
   
  printf("Enter money for change : ");
  scanf("%d", &money);
   
  if(money >= 1000){
    printf("\n1000 Baht = %d ", money/1000);
    money = money % 1000;
  }
   
  if(money >= 500){
    printf("\n 500 Baht = %d", money/500);
    money = money % 500;
  }
   
  if(money >= 100){
    printf("\n 100 Baht = %d", money/100);
    money = money % 100;
  }
   
  if(money >= 50){
    printf("\n 50 Baht = %d", money/50);
    money = money % 50;
  }
   
  if(money >= 20){
    printf("\n 20 Baht = %d", money/20);
    money = money % 20;
  }
   
  if(money >= 10){
    printf("\n 10 Baht = %d", money/10);
    money = money % 10;
  }
   
  if(money >= 5){
    printf("\n  5 Baht = %d", money/5);
    money = money % 5;
  }
   
  if(money >= 2){
    printf("\n  2 Baht = %d", money/2);
    money = money % 2;
  }
   
  if(money >= 1){
    printf("\n  1 Baht = %d", money);
  }
   
  return 0;
}

กรณี ต้องการแยก 50, 25 สตางค์ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่บทความ โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท และเหรียญ 50, 25 สตางค์

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี คำนวณการแยก/แลกเปลี่ยนเงินของจำนวนเงิน 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 บาท

วีดีโอ