หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การรับค่ามากกว่า 1 ค่าในครั้งเดียว

โค้ดภาษาซี การรับค่ามากกว่า 1 ค่าในครั้งเดียว
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ที่เขียนเพื่อใช้ในการรับค่าหลายค่า (มากกว่า 1 ค่า) ในการป้อนข้อมูลเพียงครั้งเดียว และนำค่าที่ได้เก็บไว้ในตัวแปรต่างๆ ตามที่กำหนดแล้ว และนำค่าที่ได้แสดงผลออกจอภาพ

ตัวอย่างโค้ด การรับค่าชนิด int

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	int num1, num2, num3;
	
	printf(" Input number for num1, num2, num3 : ");
	scanf("%d %d %d", &num1, &num2, &num3);
	
	printf("\n Num1 = %d", num1);
	printf("\n Num2 = %d", num2);
	printf("\n Num3 = %d\n\n", num3);
	
	return 0;
}
โค้ดภาษาซี การรับค่ามากกว่า 1 ค่าในครั้งเดียว

ตัวอย่างโค้ด การรับค่าชนิด string (char array)

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	char name1[10], name2[10], name3[10];
	
	printf(" Input name for name1, name2, name3 : ");
	scanf("%s %s %s", &name1, &name2, &name3);
	
	printf("\n Name1 = %s", name1);
	printf("\n Name2 = %s", name2);
	printf("\n Name3 = %s\n\n", name3);
	
	return 0;
}
โค้ดภาษาซี การรับค่ามากกว่า 1 ค่าในครั้งเดียว

อธิบายเพิ่มเติม

กรณีมีการวนลูปเพื่อรับค่าหลายๆ ค่าให้เคาะ spacebar 1 ครั้ง เช่น

while(true)
{
     scanf(" %d %d %d", &num1, &num2, &num3);
}