หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหา พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน

ตัวอย่าง Flowchart

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  float side;
 
  printf("\nInput value of side : ");
  scanf("%f", &side);
   
  printf("Area of a square is %.2f \n\n", side * side);
 
  return 0;
}

คำอธิบาย

 • side คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าของ ด้าน ที่กรอกเข้าไป
 • side * side คือ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสตามสูตร (ด้าน x ด้าน)

ผลลัพธ์

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

วีดีโอ