หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหา พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน

ตัวอย่างโค้ด

#include <stdio.h>

int main()
{
	float side;

	printf("\nInput value of side : ");
	scanf("%f", &side);
	
	printf("Area of a square is %.2f \n\n", side * side);

	return 0;
}

คำอธิบาย

side คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าของ ด้าน ที่กรอกเข้าไป
side * side คือ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสตามสูตร (ด้าน x ด้าน)

การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

วีดีโอ