หน้าหลัก » ภาษาพีเอชพี (PHP) » ฟังก์ชั่น PHP array_change_key_case()

ฟังก์ชั่น PHP array_change_key_case()
ฟังก์ชั่น PHP array_change_key_case() เป็นฟังก์ชั่นในใช้ในการเปลี่ยน Key เป็นตัวอักษรเล็ก(CASE_LOWER) หรือ ตัวอักษรใหญ่(CASE_UPPER)

ลักษณะการใช้งาน

array array_change_key_case ( array $input [, int $case = CASE_LOWER ] )

พารามิเตอร์

$input คือ ตัวแปรที่ส่งเข้ามาต้องเป็น Array
$case คือ การกำหนดให้ Key Array เป็นตัวอักษรเล็ก(CASE_LOWER) หรือ ตัวอักษรใหญ่(CASE_UPPER)

ตัวอย่างโค้ด

<?php

	$input_array = array(
					"One"	=> 1,
					"Two"	=> 2,
					"Three"	=> 3);

	$array_change = array_change_key_case($input_array, CASE_LOWER);

	print_r($array_change);

?>

ผลลัพธ์

แบบ CASE_LOWER
Array ( [one] => 1 [two] => 2 [three] => 3 )

แบบ CASE_UPPER
Array ( [ONE] => 1 [TWO] => 2 [THREE] => 3 )