หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี เปลี่ยนภาพวอลล์เปเปอร์ Background ของหน้าจอคอมพิวเตอร์

โค้ดภาษาซี เปลี่ยนภาพวอลล์เปเปอร์ Background ของหน้าจอคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี่ เปลี่ยนภาพวอลล์เปเปอร์ Background ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยใช้ WINAPI คือ SystemParametersInfo() เป็นฟังก์ชั่นใช้สำหรับการดึงข้อมูลหรือการตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบ ซึ่งสามารถดึงค่าและกำหนดค่าของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้แก่

 • Accessibility
 • Desktop parameter
 • Icon parameter
 • Input parameter
 • Menu parameter
 • Power parameter
 • Screen saver parameter
 • Time-out parameter
 • UI effect parameter
 • Window parameter

Syntax ของ SystemParametersInfo ซึ่งเป็น WINAPI

BOOL WINAPI SystemParametersInfo(
 _In_  UINT uiAction,
 _In_  UINT uiParam,
 _Inout_ PVOID pvParam,
 _In_  UINT fWinIni
);

ตัวอย่างโค้ด

#include<stdio.h>
#include<windows.h>

int main()
{
	char wallper[200];

	printf(" Input url wallper : ");
	scanf("%s", wallper);	
	SystemParametersInfo( SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, (PVOID)wallper, SPIF_UPDATEINIFILE);

	printf("\n\n");
	return 0;
}

อธิบาย

 • ใช้ฟังก์ชั่น SystemParametersInfo() ในการกำหนดค่าของภาพวอลล์เปเปอร์
 • SPI_SETDESKWALLPAPER คือ ค่าคงที่ กำหนดว่าจะทำการกำหนดค่าของภาพวอลล์เปเปอร์ ซึงมีค่าเท่ากับ 0x0014 หรือ 20
 • SPIF_UPDATEINIFILE คือ ค่าคงที่ กำหนดให้เขียนการตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบให้กับโปรไฟล์ของผู้ใช้

ผลลัพธ์

C Language to Set a Wallpaper in Desktop
อ้างอิงข้อมูล
msdn.microsoft.com