หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี เครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ Switch

โค้ดภาษาซี เครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ Switch
ตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมด้วยภาษาซี สำหรับการคำนวณแบบเครื่องคิดเลขโดยใช้ Switch เป็นตัวกำหนดเงื่อนไข บวก ลบ คูณ หาร

การทำงานของโปรแกรมเครื่องคิดเลข

โปรแกรมจะวนลูปรับค่า 2 ค่า ได้แก่ 1.ตัวดำเนินการ +(บวก) -(ลบ) *(คูณ) และ /(หาร) 2. ตัวเลขที่จะนำไปคำนวณ จากนั้นเมื่อได้ค่าทั้ง 2 ค่าแล้วก็จะนำไปเข้าเงื่อนไขของ Switch เพื่อตรวจสอบว่าเป็นการบวก หรือ ลบ หรือ คูณ หรือ หาร เมื่อตรงตามเงื่อนไขก็จะนำค่าตัวเลขที่กรอกเข้าไปมาคำนวณตามเครื่อหมาย แล้วเก็บไว้ที่ตัวแปร Result เพื่อใช้เป็นผลลัพธ์ในการคำนวณรอบถัดๆ ไป หากต้องการออกจากโปรแกรมให้พิมพ์ q0

ตัวอย่าง Flowchart

โค้ดภาษาซี เครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ Switch

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>
 
int main()
{
  char operator;
  float input;
  float result=0;
   
  while(1)
  {
    printf("\n Enter operator and number [q0 exit] : ");
    scanf(" %c %f", &operator, &input );
     
    if(operator == 'q')
    {
      break;
    }
     
    switch(operator)
    {
      case '+':
        result += input;
        break;
      case '-':
        result -= input;
        break;
      case '*':
        result *= input;
        break;
      case '/':
        result /= input;
        break;
    }
    printf(" Result is %.2f\n", result);  
  }
   
  return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี เครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ Switch