หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี เครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ Switch

โค้ดภาษาซี เครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ Switch
ตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมด้วยภาษาซี สำหรับการคำนวณแบบเครื่องคิดเลขโดยใช้ Switch เป็นตัวกำหนดเงื่อนไข บวก ลบ คูณ หาร

การทำงานของโปรแกรมเครื่องคิดเลข

โปรแกรมจะวนลูปรับค่า 2 ค่า ได้แก่ 1.ตัวดำเนินการ +(บวก) -(ลบ) *(คูณ) และ /(หาร) 2. ตัวเลขที่จะนำไปคำนวณ จากนั้นเมื่อได้ค่าทั้ง 2 ค่าแล้วก็จะนำไปเข้าเงื่อนไขของ Switch เพื่อตรวจสอบว่าเป็นการบวก หรือ ลบ หรือ คูณ หรือ หาร เมื่อตรงตามเงื่อนไขก็จะนำค่าตัวเลขที่กรอกเข้าไปมาคำนวณตามเครื่อหมาย แล้วเก็บไว้ที่ตัวแปร Result เพื่อใช้เป็นผลลัพธ์ในการคำนวณรอบถัดๆ ไป หากต้องการออกจากโปรแกรมให้พิมพ์ q0

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	char operator;
	float input;
	float result=0;
	
	while(1)
	{
		printf("\n Enter operator and number [q0 exit] : ");
		scanf(" %c %f", &operator, &input );
		
		if(operator == 'q')
		{
			break;
		}
		
		switch(operator)
		{
			case '+':
				result += input;
				break;
			case '-':
				result -= input;
				break;
			case '*':
				result *= input;
				break;
			case '/':
				result /= input;
				break;
		}
		printf(" Result is %.2f\n", result);	
	}
	
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี เครื่องคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร โดยใช้ Switch