หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แม่สูตรคูณ โดยกำหนดแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสิ้นสุด

โค้ดภาษาซี แม่สูตรคูณ โดยกำหนดแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสิ้นสุด
ตัวอย่างโค้ดภาษาซีในการคำนวณหาแม่สูตรคูณ ซึ่งตัวอย่างนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าแม่สูตรคูณเริ่มต้นกับแม่สูตรคูณสุดท้ายเพื่อนำมาประมวลผลแล้วแสดงผลลัพธ์ โดยประยุกต์ใช้จากตัวอย่างโค้ดดังนี้

 1. โค้ดแม่สูตรคูณภาษาซี 2-13 แบบที่ 1
 2. โค้ด แม่สูตรคูณภาษาซี 2-13 แบบที่ 2

 

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>

int main()
{
  
	int nstart, nend, main, scount, loop;
	int i, j, k;
	int limit = 6;
	
	printf(" Enter multiplication from : ");
 	scanf("%d", &nstart);
 	
 	printf(" Enter multiplication to : ");
 	scanf("%d", &nend);
 	
 	scount = (nend - nstart) + 1;
 	loop = (scount + limit - 1) / limit;

 	printf("\n\n");
  for(i=0; i<loop; i++){
		
    for(j=1; j<=12; j++){
 			
			main = nstart;
			
      for(k=1; k<=scount && k <= limit; k++){
        
				printf("%5dx%2d=%3d", main, j, main*j);
        main++;
      }
 
      printf("\n");
    }
    
    nstart+=limit;
    scount-=limit;
    
    printf("\n\n");
  }
  
  return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี แม่สูตรคูณ โดยกำหนดแม่สูตรคูณเริ่มต้นและแม่สูตรคูณสิ้นสุดในการแสดงผล