หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี แม่สูตรคูณภาษาซี 2-13 แบบที่ 2

โค้ดภาษาซี แม่สูตรคูณภาษาซี 2-13 แบบที่ 2
ตัวอย่างโค้ดในการเขียนโปรแกรมโดยภาษาซี (C) ที่ใช้ในการเขียนแม่สูตรคูณ 2-13 แบบที่ 2

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int i, j, n;
 
  for(i=1; i<=12; i++){
    n = 2;
    for(j=1; j<=6; j++){
      printf("%5dx%2d=%3d", n, i, n*i);
      n++;
    }
    printf("\n");
  }
 
  printf("\n\n");
 
  for(i=1; i<=12; i++){
    n = 8;
    for(j=1; j<=6; j++){
      printf("%5dx%2d=%3d", n, i, n*i);
      n++;
    }
    printf("\n");
  }
 
  printf("\n");
  return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดแม่สูตรคูณ 2-13

โค้ดภาษาซี สูตรคูณ