หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
ตัวอย่างนี้จะเป็นการแสดงตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมภาษาซี เพื่อคำนวณหาพื่นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู พร้อมทั้งคำอธิบาย

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2 x สูง x (ผลบวกของด้านคู่ขนาน)
จะได้ A = 0.5 x height x parallel_side

การทำงานของโปรแกรม

เมื่อโปรแกรมเริ่มต้นจะให้กรอกค่าความสูง จากนั้นจะให้กรอกค่าผลบวกของด้านคู่ขนาน แล้วนำค่าที่กรอกเข้ามาทั้งสองมาคำนวณตามสูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู (A = 0.5 x height x parallel_side)

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main(){
	
	float height;
	float parallel_side;
	
	printf(" Input value of height : ");
	scanf("%f", &height);
	
	printf(" Input value of parallel side : ");
	scanf("%f", &parallel_side);
	
	printf("\n The area of a trapezoid is %.2f \n\n", 0.5 * height * parallel_side);
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

1. height คือตัวแปรที่ใช้เก็บค่าความสูง

2. parallel_side คือตัวแปรที่ใช้เก็บค่าผลบวกของด้านคู่ขนาน

3. 0.5 * height * parallel_side คือการนำค่าที่รับมา มาคำนวณแล้วแสดงผล

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู