หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ด ภาษาซี หาความยาวของข้อความ

โค้ด ภาษาซี หาความยาวของข้อความ
ตัวอย่างโค้ดในการเขียนโปรแกรมโดยภาษาซี (C) ที่ใช้ในการหาความยาวของข้อความ

การหาความยาวของข้อความในภาษาซีนั้นจะใช้ ฟังก์ชั่น strlen() ซึ่ง strlen( ) นั้นเป็นฟังก์ที่ใช้นับความยาวของข้อความ หรือตัวแปรสตริง

รูปแบบการใช้

ต้อง include (string.h) ก่อนเรียกใช้งานทุกครั้ง

strlen(string variable);
หรือ
strlen(“string constant”);

ตัวอย่างโค้ด :

#include <stdio.h>
// อย่าลืม include <string.h> ด้วยนะครับ
#include <string.h>
int main()
{
	char s[100];

	printf("Input string : ");
	gets(s);

	printf("\n\nString ( %s ) length is ( %d ) \n\n", s, strlen(s));

	return 0;
}

length.of.string.c