หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 1-12 แล้วแปลงเป็นเดือน January – December

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 1-12 แล้วแปลงเป็นเดือน January – December
โค้ดโปรแกรมภาษาซี รับค่าตัวเลข 1-12 จากนั้นทำการแปลงตัวเลขเป็นชื่อเดือน January – December

การทำงานของโปรแกรม

รับตัวเลขที่กรอกเข้ามาเป็นชนิด int แล้วเก็บค่าไว้ในตัวแปร input จากนั้นนำค่าที่ได้ เป็น index (ตำแหน่งใน *month[]) โดยจะต้องลบด้วย 1(หนึ่ง) เนื่องจาก array ของ month เริ่มต้น index ที่ 0 (ศูนย์)

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
  
#include<stdio.h>

int main()
{	
	char *month[] = {"January", "February", "March", "April", "May", "June","July", 
					 "August", "September", "October", "November", "December"};
	
	int input;

	printf("\n Enter number 1-12 of Month : ");
	scanf("%d", &input);
	
	printf("\n Month name is %s \n\n", month[input-1]);
	
	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี รับค่าตัวเลข 1-12 แล้วแปลงเป็นเดือน January - December