หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย (Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย (Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ในการค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย(Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ 0(Zero) – 9(Nine)

การทำงานของโปรแกรม

รับตัวเลขเข้ามา จากนั้นนำตัวเลขไป mod ด้วย 10 (หารเอาเศษ) ซึ่งเศษที่ได้จะเท่ากับตัวเลขตัวสุดท้าย แล้วนำตัวเลขที่ได้เป็น index (ตำแหน่งของ *str[]) เพื่อแสดงผล

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>
 
int main()
{  
  char *str[] = { "Zero", "One", "Two", "Three", "Four", 
          "Five", "Six", "Seven", "Eight", "Nine"};
  int number;
   
  printf("\n Enter number for find last digits and convert to string : ");
  scanf("%d", &number);
   
  number = number % 10;
   
  printf("\n Last digit is \"%s\"\n\n", str[number]);
   
  return 0;
}

ตัวอย่างโค้ดที่ 2

เป็นการใช้ switch เพื่อนำตัวเลขที่ได้ไปกำหนดเป็น string โดยใช้ strcpy เพื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปร str ก่อนนำไปแสดงผล ทั้งนี้ก่อนใช้งาน strcpy จะต้อง include string.h เข้ามาด้วย

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
	int number;
	char str[10];
	
	printf("\n Enter number for find last digits and convert to string : ");
  scanf("%d", &number);
  
  number = number % 10;
  
  switch(number)
  {
  	case 0: strcpy(str, "Zero"); break;
  	case 1: strcpy(str, "One"); break;
  	case 2: strcpy(str, "Two"); break;
  	case 3: strcpy(str, "Three"); break;
  	case 4: strcpy(str, "Four"); break;
  	case 5: strcpy(str, "Five"); break;
  	case 6: strcpy(str, "Six"); break;
  	case 7: strcpy(str, "Seven"); break;
  	case 8: strcpy(str, "Eight"); break;
  	case 9: strcpy(str, "Nine"); break;
	}
	
	printf("\n Last digit is \"%s\"\n\n", str);
  
	return 0;	
}

ผลลัพธ์

ค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย(Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ