หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย (Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย (Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ในการค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย(Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ 0(Zero) – 9(Nine)

การทำงานของโปรแกรม

รับตัวเลขเข้ามา จากนั้นทำการค้นหาโดยใช้ While loop เพื่อนำตัวเลขที่ป้อนเข้ามา Mod(% หารเอาเศษ) ดัวย 10 แล้วลดค่าลง จนกว่าตัวเลขจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9(Nine) แล้วนำตัวเลขที่ได้เป็น index (ตำแหน่งของ *str[]) เพื่อแสดงผล

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{	
	char *str[] = { "Zero", "One", "Two", "Three", "Four", 
					"Five", "Six", "Seven", "Eight", "Nine"};
	int number;
	
	printf("\n Enter number for find last digits and convert to string : ");
	scanf("%d", &number);
	
	while(number > 9){
		number %= 10;
	}
	
	printf("\n Last digit is \"%s\"\n\n", str[number]);
	
	return 0;
}

ผลลัพธ์

ค้นหาตัวเลขหลักสุดท้าย(Last Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ