หน้าหลัก » ภาษาซีชาร์ป (C#) » โค้ด C# รับค่าอาเรย์ (Array) ที่เป็น String

โค้ด C# รับค่าอาเรย์ (Array) ที่เป็น String
ตัวอย่างโค้ดภาษา C# ที่รับค่ามาเก็บไว้ในอาเรย์ (Array) ชนิด String

วิธีการใช้

string[] array = new string[size];
array คือ ชื่อตัวแปร ที่เป็น Array ชนิด String
size คือ ตัวแปรที่รับค่ามา เพื่อสร้างขนาดของ Array

ขั้นตอนการทำงาน

 • 1. กำหนดขนาดของ Array
 • 2. สร้าง Array
 • 3. รับค่ามาเก็บไว้ใน Array ในแต่ละ Index
 • 4. นำค่าใน Array ออกมาแสดง

ตัวอย่างโค้ด :

using System;

namespace ComSciDev.Com.CSharp.InputValueArray
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // กำหนดขนาดของ Array
      Console.Write("Input size of Array : ");
      int size = Convert.ToInt32( Console.ReadLine());
      string[] array = new string[size];

      // วนลูปเพื่อรับค่ามาเก็บไว้ใน Array
      Console.WriteLine("\r\n------ Input Values ------\r\n");
      for (int i = 0; i < array.Length; i++)
      {
        Console.Write("Input value index[" + i + "] : ");
        array[i] = Console.ReadLine().ToString();
      }

      // วนลูปเพื่อนำข้อมูลใน Array ออกมาแสดง
      Console.WriteLine("\r\n\r\n------ Output Values -----\r\n");
      for (int j = 0; j < array.Length; j++)
      {
        Console.WriteLine("Value of Array Index[" + j + "] = " + array[j]);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

รับค่า array c#

รับค่า array c#