หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาด = ฐาน x สูง

 

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include <stdio.h>
 
int main()
{
  float base;
  float height;

  printf("\nInput value of base : ");
  scanf("%f", &base);
 
  printf("Input value of height : ");
  scanf("%f", &height);
   
  printf("\nArea of a Parallelogram is %.2f \n\n", base * height);
 
  return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน