หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การประกาศตัวแปรชุด (Array) ชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม 1 มิติ

โค้ดภาษาซี การประกาศตัวแปรชุด (Array) ชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม 1 มิติ
โค้ดภาษาซี การประกาศตัวแปรชุด (Array)

ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการประกาศตัวแปรชุด (Array) ที่เป็นชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม  1  มิติ

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int array_num1[5];
   
  int array_num2[10];
   
  int array_num3[100];
   
  return 0;
}

คำอธิบาย

 • ตัวแปร array_num1  มีขนาด 5  / การเรียกใช้  array_num1[0] ถึง array_num1[4]
 • ตัวแปร array_num2  มีขนาด 10 / การเรียกใช้ array_num2[0] ถึง array_num1[9]
 • ตัวแปร array_num3  มีขนาด 100 / การเรียกใช้ array_num3[0] ถึง array_num1[99]