หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี วนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด

โค้ดภาษาซี วนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซีวนรับค่าตัวเลขทศนิยม  จำนวน  5  ค่า  จากคีย์บอร์ด แล้วเก็บค่าที่รับเข้ามาไว้ในตัวแปรที่เหมาะสม  จากนั้นคำนวณหาผลรวมของตัวเลขทศนิยมทั้งหมดที่ป้อนเข้ามา  แล้วนำค่าที่ป้อนเข้ามาทุกค่า และผลรวมแสดงออกจอภาพ

ตัวอย่างโค้ด

#include <stdio.h>

int main()
{
	//step 1
	float input[5];
	float sum;
	int i = 0;
	//step 2
	do{
		printf("Enter float number : ");
		scanf("%f", &input[i]);
		i++;
	}while(i<5);
	
	printf("\n\n");
	
	//step 3
	for(i=0; i<5; i++){
		printf("output : %.2f \n", input[i]);
		sum += input[i];
	}
	
	//step 4
	printf("\nSum total is %.2f \n\n", sum);

	return 0;
}

คำอธิบาย

Step 1 คือ การประกาศตัวแปรที่เหมาะสมเอาไว้รับค่าที่ป้อนเข้ามา

Step 2 คือ วนรับค่าที่ป้อนเข้ามาจำนวน 5 รอบ

Step 3 คือ วนแสดงค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร และ วนหาผลรวมทั้งหมด

Step 4 คือ แสดงค่าผลรวมที่ได้

โค้ดภาษาซี วนรับค่าตัวเลขทศนิยม