หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี วนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด

โค้ดภาษาซี วนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซีวนรับค่าตัวเลขทศนิยม  จำนวน  5  ค่า  จากคีย์บอร์ด แล้วเก็บค่าที่รับเข้ามาไว้ในตัวแปรที่เหมาะสม  จากนั้นคำนวณหาผลรวมของตัวเลขทศนิยมทั้งหมดที่ป้อนเข้ามา  แล้วนำค่าที่ป้อนเข้ามาทุกค่า และผลรวมแสดงออกจอภาพ

ตัวอย่าง Flowchart

โค้ดภาษาซี วนรับค่าตัวเลขทศนิยม จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  //step 1
  float input[5];
  float sum;
  int i = 0;
  //step 2
  do{
    printf("Enter float number : ");
    scanf("%f", &input[i]);
    i++;
  }while(i<5);
   
  printf("\n\n");
   
  //step 3
  for(i=0; i<5; i++){
    printf("output : %.2f \n", input[i]);
    sum += input[i];
  }
   
  //step 4
  printf("\nSum total is %.2f \n\n", sum);
 
  return 0;
}

คำอธิบาย

Step 1 คือ การประกาศตัวแปรที่เหมาะสมเอาไว้รับค่าที่ป้อนเข้ามา

Step 2 คือ วนรับค่าที่ป้อนเข้ามาจำนวน 5 รอบ

Step 3 คือ วนแสดงค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร และ วนหาผลรวมทั้งหมด

Step 4 คือ แสดงค่าผลรวมที่ได้

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี วนรับค่าตัวเลขทศนิยม