หน้าหลัก » ภาษาซีชาร์ป (C#) » โค้ด C# ตัดข้อความ โดยใช้ Substring()

โค้ด C# ตัดข้อความ โดยใช้ Substring()
ตัวอย่างโค้ดในการตัดข้อความของภาษาซีชาร์ป (C#)

วิธีการใช้

.Substring(startIndex, length)
startIndex คือ ตำแหน่งที่จะเริ่มตัด โดยตัวแรกของข้อความจะเริ่มจาก index[0] เสมอ
length คือ จำนวนตัวอักษรที่เราต้องการ

ตัวอย่างโค้ด :

using System;

namespace ComSciDev.Com.CSharp.Substring
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //ข้อความที่ต้องการตัด
      string Text = "C# Substring Examples";

      // Substring(startIndex, length)
      // startIndex คือ ตำแหน่งที่จะเริ่มตัด โดยตัวแรกของข้อความจะเริ่มจาก index[0] เสมอ
      // length คือ จำนวนตัวอักษรที่เราต้องการ
      // index= [0][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
      //     C #   S u b s t r i  n  g    E  x  a  m  p  l  e  s
      Console.WriteLine("String = "+ Text + "\r\n");

      //ตัวอย่างที่ 1 : C#
      Console.WriteLine("Substring(0, 2) => " + Text.Substring(0, 2));

      //ตัวอย่างที่ 2 : Substring
      Console.WriteLine("Substring(3, 9) => " + Text.Substring(3, 9));

      //ตัวอย่างที่ 3 : Examples
      Console.WriteLine("Substring(13, 8) => " + Text.Substring(13, 8));

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

โค้ด C# ตัดข้อความ โดยใช้ Substring