หน้าหลัก » ภาษาซีชาร์ป (C#) » โค้ด C# แยกข้อความ โดยใช้ Split()

โค้ด C# แยกข้อความ โดยใช้ Split()
ตัวอย่างโค้ดในการแยกข้อความของภาษาซีชาร์ป (C#)

วิธีการใช้

.Split(“แยกโดย”.ToCharArray())
.Split จะคืนค่ากลับเป็น Array ดังนั้นจะต้องประกาศตัวแปร Array รับค่านั้น เช่น string[] val

ตัวอย่างโค้ด :


using System;

namespace ComSciDev.Com.CSharp.Split
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //แยก(Split) ข้อความโดยใช้ช่องว่าง
      string Text1 = "My name is dekdev.com";
      string[] str1 = Text1.Split(" ".ToCharArray());
      Console.WriteLine("[Example: 1] \r\n");

      foreach (string x in str1)
      {
        Console.WriteLine( x);
      }
      Console.WriteLine("\r\n-------------------------------");

      //แยก(Split) ข้อความโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,)
      string Text2 = "PHP,HTML,JS,CSS,ASP.NET,VB";
      string[] str2 = Text2.Split(",".ToCharArray());
      Console.WriteLine("\r\n[Example: 2] \r\n");

      foreach (string x in str2)
      {
        Console.WriteLine(x);
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}


C# แยกข้อความ โดยใช้ Split