หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม

สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม

พื้นที่สามเหลี่ยม = ½ x ฐาน x สูง

ตัวอย่าง Flowchart

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  float base;
  float height;
 
  printf("\nInput value of base : ");
  scanf("%f", &base);
 
  printf("Input value of height : ");
  scanf("%f", &height);
   
  printf("\nArea of a Triangle is %.2f \n\n", 0.5 * base * height);
 
  return 0;
}

คำอธิบาย

 • base คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่า ฐาน ที่เรากรอกเข้าไป
 • height คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าความ สูง ที่เรากรอกเข้าไป
 • 0.5 * base * height คือ คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมตามสูตร (½ x ฐาน x สูง)

หมายเหตุ  0.5 คือ ½

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

วีดีโอ