หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี การคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม

สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม

พื้นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน x สูง

 

ตัวอย่างโค้ด

#include <stdio.h>

int main()
{
	float base;
	float height;

	printf("\nInput value of base : ");
    scanf("%f", &base);

	printf("Input value of height : ");
    scanf("%f", &height);
     
    printf("\nArea of a Triangle is %.2f \n\n", 0.5 * base * height);

	return 0;
}

คำอธิบาย

base คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่า ฐาน ที่เรากรอกเข้าไป
height คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าความ สูง ที่เรากรอกเข้าไป
0.5 * base * height คือ คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมตามสูตร (1/2 x ฐาน x สูง)

หมายเหตุ  0.5 คือ 1/2

โค้ดภาษาซี การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

วีดีโอ