หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี วาดรูปแปดเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)

โค้ดภาษาซี วาดรูปแปดเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี ในการวาดรูปแปดเหลี่ยม โดยรูปแปดเหลี่ยมจะแสดง/ปรับเปลี่ยนขนาดรูปตามตัวเลขที่กรอกเข้าไปในโปรแกรม ซึ่งตัวเลขที่กรอกเข้าไปจะต้องเป็นจำนวนเต็ม และเก็บไว้ในตัวแปรชนิด integer

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	int octagonSize;
	int r, s, i;
	
  printf(" Enter number for Octagon size : ");
	scanf("%d", &octagonSize);
  	
  	for(r=0; r<octagonSize; r++)
  	{
  		for(s=0; s<=octagonSize-r; s++){
  			printf(" ");
		}
		
		for(i=0; i<octagonSize; i++){
			if(r==0){
				printf("* ");
			}
			else if(r>0 && octagonSize == 2){
				printf("*");
				for(s=0; s<(octagonSize*2-3)+r*2; s++){
					printf(" ");
				}				
			}
			else if(r>0){
				if(i==0 || i == octagonSize-1){
					printf("*");	
				}else{
					for(s=0; s<(octagonSize*2-3)+r*2; s++){
						printf(" ");
					}
					i=octagonSize-2;	
				}
			}
		}
		printf("\n");
	}
	
	for(r=0; r<octagonSize; r++)
	{
		for(s=0; s<=octagonSize*4-3; s++){
			if(s==0 || s == octagonSize*4-3){
				printf(" *");
			}else{
				printf(" ");	
			}
		}
		printf("\n");
	}
	
	for(r=0; r<octagonSize; r++)
  	{
  		for(s=0; s<=r+1; s++){
  			printf(" ");
		}
		
		for(i=0; i<octagonSize; i++){
			if(r==octagonSize-1){
				printf("* ");
			}else if(r==0 && octagonSize == 2){
				printf("*");
				for(s=0; s<(octagonSize*4-5)-r*2; s++){
					printf(" ");
				}				
			}
			else if(r>=0){
				if(i==0 || i == octagonSize-1){
					printf("*");	
				}else{
					for(s=0; s<(octagonSize*4-5)-r*2; s++){
						printf(" ");
					}
					i=octagonSize-2;
				}
			}
		}
		printf("\n");
	}
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

 • ลูป for ที่ 1 สำหรับวาดรูปแปดเหลี่ยมในส่วนข้างบน
 • ลูป for ที่ 2 สำหรับวาดรูปแปดเหลี่ยมในแนวตั้ง
 • ลูป for ที่ 3 สำหรับวาดรูปแปดเหลี่ยมในส่วนข้างล่าง
 • รูปแปดเหลี่ยมเกิดจากการนำโค้ดส่วนบน, โค้ดแนวตั้ง และโค้ดส่วนล่าง มาแสดงผลรวมกัน

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี วาดรูปแปดเหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*)