หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) และเพิ่มข้อความตรงกลางของสี่เหลี่ยม

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) และเพิ่มข้อความตรงกลางของสี่เหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดภาษาซี สำหรับการวาดรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ ดอกจัน (*) และแทรกข้อความเข้าไปตรงกลางของสี่เหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author  : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main()
{
	int squareSize, row, col;
	int maxLength, rowInsert;
	int strLen, spaceLen, mod, i, j;
	char str[100];
   
  printf(" Enter number for square size : ");
  scanf("%d", &squareSize);
  
  maxLength = ((squareSize-2) * 2)-1;
  rowInsert = squareSize / 2;
  
  printf(" Enter string for insert to square (MAX=%d Char) : ", maxLength);
  scanf("%s", &str);
	
	for(row=0; row<squareSize; row++)
	{
		if(row==0 || row==squareSize-1)
		{
			printf("\t*");
			for(col=0; col<squareSize-1; col++)
			{
				printf(" *");
			}
			printf("\n");
			
			continue;
		}
		
		printf("\t* ");
		
		if(rowInsert == row)
		{
			strLen = strlen(str);
			spaceLen = (maxLength - strLen) / 2;
			mod = (maxLength - strLen) % 2;
			
			for(j=0; j< spaceLen; j++){
					printf(" ");
			}
			
			for(i=0; i<strLen; i++){
				printf("%c", str[i]);
				if(i==strLen){
					printf(" ");
				}
			}
			
			for(j=0; j<= spaceLen + mod; j++){
				printf(" ");
			}		
		}
		else
		{
			for(col=0; col<squareSize-2; col++){
				printf(" ");
			}
		}
		printf("*\n");
	}
	
	return 0;
}

อธิบายเพิ่มเติม

 • มีการใช้ฟังก์ชั่น strlen() เพื่อหาความยาวของข้อความ ซึ่งจะต้อง include header ที่ชื่อ string.h เข้ามาเพิ่มเติมก่อนใช้งาน
 • ตัวแปร maxLength ใช้เก็บจำนวนตัวอักษรสูงสุดที่จะสามารถแสดงผลได้พอดีกับสี่เหลี่ยม
 • ตัวแปร rowInsert ใช้เก็บแถวที่จะใช้เพิ่มข้อความเข้าไปในสี่เหลี่ยม

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี วาดรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้ดอกจัน (*) และเพิ่มข้อความตรงกลางของสี่เหลี่ยม