หน้าหลัก » ภาษาซี (C) » โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักแรก (First Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักแรก (First Digit) แล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซี ในการค้นหาตัวเลขหลักแรกแล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ 0(Zero) – 9(Nine)

การทำงานของโปรแกรม

รับตัวเลขเข้ามา จากนั้นทำการค้นหาโดยจะนำตัวเลขที่ป้อนเข้ามา หาร(/) ดัวย 10 แล้วลดค่าลงเรื่อย ๆ จนกว่าตัวเลขจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9(Nine) แล้วนำตัวเลขที่ได้เป็น index (ตำแหน่งของ *str[]) เพื่อแสดงผล

ตัวอย่างโค้ด

/***************************************************
 * Author    : CS Developers
 * Author URI: https://www.comscidev.com
 * Facebook  : https://www.facebook.com/CSDevelopers
 ***************************************************/
 
#include<stdio.h>

int main()
{
	char *str[] = { "Zero", "One", "Two", "Three", "Four", 
					"Five", "Six", "Seven", "Eight", "Nine"};
	int number;
	
	printf("\nEnter number for find first digits and convert to string : ");
	scanf("%d", &number);
	
	while(number > 9){
		number /= 10;
	}
	
	printf("\nFirst digit is \"%s\"\n\n", str[number]);

	return 0;
}

ผลลัพธ์

โค้ดภาษาซี ค้นหาตัวเลขหลักแรกแล้วแปลงเป็นตัวหนังสือ