หน้าหลัก » ภาษาซีชาร์ป (C#) » if-else ในภาษาซีชาร์ป C#

if-else ในภาษาซีชาร์ป C#
เงื่อนไข if-else เป็นเงื่อนไขที่ต้องการเลือกจาก 2 ทางเลือก ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง(true) ก็จะทำงานในส่วน if แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ(false) ก็จะทำงานในส่วน else

รูปแบบ

	if (เงื่อนไข)
	{
		ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง(true) ก็จะทำงานในส่วนนี้
	}
	else
	{
		ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ(false) ก็จะทำงานในส่วนนี้
	}

ตัวอย่าง

– เมื่อตัวแปร condition มีค่าเป็น true ก็จะแสดง “เงื่อนไขเป็นจริง (true)

	bool condition = true;
	 
	if (condition)
	{
		Console.WriteLine("เงื่อนไขเป็นจริง (true)");
	}
	else
	{
		Console.WriteLine("เงื่อนไขเป็นเท็จ(false)");
	}

– เมื่อตัวแปร condition มีค่าเป็น false ก็จะแสดง “เงื่อนไขเป็นเท็จ(false)

	bool condition = false;
	 
	if (condition)
	{
		Console.WriteLine("เงื่อนไขเป็นจริง (true)");
	}
	else
	{
		Console.WriteLine("เงื่อนไขเป็นเท็จ(false)");
	}

-ถ้าตัวแปร A มีค่ามากกว่า B ให้แสดง “ A > B ” แต่ถ้าไม่ใช่ให้แสดง ” B >= A ” จะได้เป็น

	int A;
	int B;
	 
	if (A > B)
	{
		Console.WriteLine(" A > B ");
	}
	else
	{
		Console.WriteLine("B >= A ");
	}
	// A = 10, B = 5 จะแสดง A > B
	// A = 5, B = 10 จะแสดง B >= A 

สรุป

ถ้าเงื่อนไขเป็น จริง(true) จะทำงานในส่วน if แต่ถ้าเงื่อนไขเป็น เท็จ(false) ก็จะทำงานในส่วน else
อ้างอิงข้อมูล
www.idevcsharp.com